Asset Publisher Asset Publisher

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

WARUNKI SPRZEDAŻY DETALICZNEJ DREWNA W NADLEŚNICTWIE WRONKI
 

  1. Sprzedaż drewna odbywa się w siedzibie Nadleśnictwa Wronki, Nadolnik 1 we wtorki i piątki od 10 do 25 każdego miesiąca w godzinach od 900 do 1400.
  2. Nabywca po uiszczeniu należności za drewno otrzymuje fakturę w dwóch egzemplarzach, z którymi należy w terminie określonym na jej odwrocie zgłosić się do leśniczego leśnictwa, w którym znajduje się zakupione drewno.
  3. Zabrania się zabierać zakupionego drewna z lasu przed uprzednim zgłoszeniem się do właściwego leśniczego w celu uzyskania adnotacji stwierdzającej fakt jego wydania.
  4. Wywóz drewna odbywa się w dni robocze, w terminie określonym w adnotacji na odwrocie faktury, drogami wskazanymi przez Wydającego.
  5. W razie niemożności odbioru drewna w wyznaczonym terminie, Nabywca winien zgłosić się do Nadleśnictwa Wronki w celu wyznaczenia nowego terminu.
  6. W przypadku nie odebrania drewna w wyznaczonym pierwotnie terminie, Nadleśnictwo Wronki nie odpowiada za pogorszenie się stanu jakościowego zakupionego drewna.
  7. W przypadku nie odebrania drewna iglastego w wyznaczonym terminie w okresie od 15 marca do 15 października, nabywca wyraża zgodę na pokrycie kosztów poniesionych przez Nadleśnictwo Wronki, związanych z zabezpieczeniem nieodebranego drewna przed szkodnikami.
  8. Nabywca wyraża zgodę na przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych w celu sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Wronki. Dane te nie mogą być udostępnione innym podmiotom lub osobom trzecim zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (z późniejszymi zmianami).
  9. Powyższe warunki kupna-sprzedaży Nabywca przyjmuje do wiadomości, składając czytelny podpis na odwrocie zlecenia sprzedaży drewna.

SPRZEDAŻ SADZONEK
Nadleśnictwo Wronki dysponuje sadzonkami gatunków drzew i krzewów leśnych wyprodukowanych na Szkółce Leśnej Lubowo. Szczegółowy cennik sadzonek znajduje się w materiałach do pobrania.
Telefon kontaktowy do Leśniczego Szkółkarza: (+48) 664 445 713.

Poniżej znajduje się link pod którym znajdą Państwo ofertę sprzedaży sadzonek drzew leśnych i zadrzewieniowych Nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile.

www.sadzonki.pila.lasy.gov.pl