Wydawca treści Wydawca treści

O PROJEKCIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Nazwa projektu: "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych
z pożarami lasów"

Planowany okres realizacji: 2016-2019 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Głównym celem projektu jest zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowanie strat, a w dalszej perspektywie – zmniejszenie średniej powierzchni pożarów i rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych, szczególnie w nadleśnictwach zakwalifikowanych
do I kategorii zagrożenia pożarowego.

Cele uzupełniające:

- rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych,
- szybsze i bardziej precyzyjne określenie miejsca powstania pożaru,

- dokładniejsze prognozowanie zagrożenia pożarowego na podstawie danych meteorologicznych,
- skrócenie czasu dotarcia jednostek LP na miejsce pożaru.


Dofinansowanie zostanie przeznaczone na:
- rozwój i modernizację systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń,
w tym:
    - budowę i modernizację dostrzegalni pożarowych (70 szt.)

    - zakup nowoczesnego sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie pożarów (114 szt.)
    - doposażenie punktów alarmowo-dyspozycyjnych (PAD) (16 szt.)
    - budowę stacji meteorologicznych (11 szt.)
- wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego na wypadek wystąpienia pożarów lasów, w tym:
    - zakup samochodów patrolowo-gaśniczych (67 szt.)

 

Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 43 096 737,50 zł
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 30 000 000,00 zł
Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 25 500 000,00 zł

Nadleśnictwo Wronki w ramach w/w projektu wybuduje jedną nową dostrzegalnię przeciwpożarową oraz przebuduje (zmodernizuje) obecnie wykorzystywaną.