Wydawca treści Wydawca treści

wirtualne wycieczki i prezentacje

I. Folder Nadleśnictwa.

 

II. Szlic tras biegowych.

REGULAMIN korzystania z trasy biegowej.

Każdy korzystający z wyznaczonej trasy biegowej, zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.

 

I. Postanowienia ogólne.

§ 1.

Trasa biegowa udostępniona jest do uprawiania sportu i rekreacji biegowej oraz nordic
 walking. Osoby korzystające z trasy biegowej poruszają się zgodnie z jej oznakowanym przebiegiem i kierunkiem.

Wjazd pojazdem silnikowych dozwolony jest wyłącznie w zakresie określonym w obowiązujących przepisach prawa. Osoba korzystająca z trasy biegowej winna uwzględnić w/w dopuszczalność ruchu pojazdów silnikowych.  

§ 2.

Osoby korzystające z trasy biegowej, zobowiązane są do stosowania się do znaków zakazu wstępu, w związku z prowadzonymi okresowo pracami leśnymi.

§ 3.

Osoby korzystające z trasy biegowej, zobowiązane są podporządkować się poleceniom pracowników Służby Leśnej oraz innych służb mundurowych i ratowniczych, zwłaszcza w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia, zmierzającym do oddalenia lub ograniczenia tego zagrożenia.

§ 4.

Osoby korzystające z trasy biegowej, zobowiązane są do przestrzegania przepisów dotyczących przebywania i korzystania z terenów leśnych, w szczególności w zakresie utrzymania porządku i estetyki oraz ochrony przeciwpożarowej.

§ 5.

Wszelkie planowane imprezy sportowe i rekreacyjne, a w szczególności o charakterze masowym, wymagają uzgodnienia i pisemnej zgodny Nadleśniczego Nadleśnictwa Wronki.

 

II. Bezpieczeństwo korzystania.

§ 6.

Osoby korzystające z trasy biegowej akceptują ryzyka związane z uprawianiem sportu i rekreacji biegowej na terenach leśnych, w szczególności związane z narażeniem zdrowia i życia. Małoletni, którzy nie ukończyli 13 roku życia, mogą korzystać z trasy biegowej wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.

§ 7.

Osoby korzystające z trasy biegowej winny brać pod uwagę wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na swoje bezpieczeństwo, w szczególności warunki atmosferyczne, stan nawierzchni, ukształtowanie terenu, ruch pojazdów i pieszych, prowadzone prace leśne oraz własny stan zdrowia i sprawność psychofizyczną.

§ 8.

Osoba korzystająca z trasy biegowej powinna upewnić się przed biegiem lub marszem, że jest zdolna do wysiłku związanego z pokonaniem tras. Zaleca się zachowanie stałej łączności telefonicznej w trakcie korzystania z trasy biegowej.

§ 9.

Osoba korzystająca z trasy biegowej winna stosować środki pozwalające na unikniecie urazów i kontuzji. Zaleca się, aby osoba korzystająca z trasy zawarła umowę ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadów i odpowiedzialności cywilnej, uwzględniającą uprawianie sportu i rekreacji biegowej.

§ 10.

Zarządca ternu nie ponosi odpowiedzialności za korzystaniem z trasy biegowej niezgodnie z niniejszym regulaminem.

Życzę bezpiecznego i przyjemnego korzystania z trasy biegowej

 

        Nadleśniczy Nadleśnictwa Wronki

III. Szkic miejsc postoju pojazdów nad wodami.

POUCZENIE

 

OBOWIĄZKI WĘDKUJĄCEGO W WODACH PZW

 

1. W czasie wędkowania wędkarz ma obowiązek posiadać: kartę wędkarską, zezwolenie wydane przez uprawnionego do rybactwa i inne dokumenty wymagane przez wydającego zezwolenie.

2. Przed przystąpieniem do wędkowania, wędkarz zobowiązany jest do ustalenia, do kogo należy wybrane przez niego łowisko i czy nie obowiązują na nim dodatkowe ograniczenia.

3. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma ten wędkarz, który przybył na nie wcześniej. Przy zajmowaniu stanowisk wędkujący powinni zachować między sobą odpowiednie odstępy, określone w rozdziale V. Regulaminu. Odstępy te mogą być zmniejszone tylko za zgodą wędkarza, który wcześniej zajął dane stanowisko.

4. W czasie wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem ich użytkownika.

5. Wędkarz zobowiązany jest posiadać przyrząd do wyjmowania haczyków z pysków ryb. Ryby z haczyka należy uwalniać z zachowaniem maksymalnej ostrożności.

6. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości brzeg w promieniu 5 m od zajmowanego stanowiska wędkarskiego, bez względu na stan, jaki  zastał  przed rozpoczęciem połowu.

7. Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na nim zawody sportowe, prowadzone odłowy kontrolne lub zarybienie. Organizator zawodów musi posiadać pisemne zezwolenie uprawnionego do rybactwa.

8. W przypadku zauważenia zanieczyszczenia wody lub jego skutków, jak np. śnięte ryby, zmiana koloru wody, plamy olejowe, nienaturalny zapach, wędkarz powinien natychmiast zawiadomić o tym zarząd najbliższego koła lub okręgu PZW, policję albo najbliższy organ administracji publicznej.

 

Ustawa z dnia 28 września 1991r o lasach

zasady udostępniania lasów.

 

Art.26.1 Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, są udostępnione dla ludności.

2. Stałym zakazem wstępu objęte są lasy stanowiące:

       1) uprawy leśne doi 4 m wysokości.

       2) powierzchnie doświadczalne i drzewostany  nasienne.

       3) ostoje zwierząt.

       4) źródliska rzek i potoków.

       5) obszary zagrożone erozją.

3. Nadleśniczy wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa, w razie gdy:

      1) wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa leśnego.

      2) występuje duże zagrożenie pożarowe.

      3) wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna.

 

Art. 27.1 Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są udostępnione, z uwzględnieniem
zakazów zawartych w art. 26 i art. 30 do zbioru płodów runa leśnego.

 

Art.29.1 Ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Nie dotyczy to inwalidów poruszających się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb.

2. Postój pojazdów, o których mowa w ust.1, na drogach leśnych jest dozwolony wyłącznie w miejscach oznakowanych.

4. Imprezy sportowe oraz inne imprezy o charakterze masowym organizowane w lesie
wymagają zgody właściciela lasu.

 

Art. 30.1 W lasach zabrania się:

1) zanieczyszczania gleby i wód.

2) zaśmiecania.

3) rozkopywania gruntu.

4) niszczenia grzybów oraz grzybni.

5) niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin.

6) niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz znaków i tablic.

7) zbierania płodów runa leśnego w oznakowanych miejscach zabronionych.

8) rozgarniania i zbierania ściółki.

9) wypasu zwierząt gospodarskich.

10) biwakowania poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lub nadleśniczego.

11) wybierania jaj i piskląt, niszczenia lęgowisk i gniazd ptasich, a także niszczenia legowisk, nor i mrowisk.

12) płoszenia, ścigania, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt.

13) puszczania psów luzem.

14) hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu.

 

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r Kodeks Wykroczeń.

Art. 82 §  3.  Kto na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od nich, roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu albo pali tytoń, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejscach wyznaczonych do pobytu ludzi,

                     podlega karze grzywny albo karze nagany.

 

§ 4.  Kto wypala trawy, słomę lub pozostałości roślinne na polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania,

                     podlega karze grzywny albo karze nagany.

 

Art. 120.  § 1. Kto w celu przywłaszczenia dopuszcza się wyrębu drzewa  w  lesie   albo  kradnie  lub  przywłaszcza  sobie  z  lasu drzewo  wyrąbane  lub  powalone,  jeżeli  wartość  drzewa nie przekracza 1/4 minimalnego wynagrodzenia,

                                                                  podlega karze aresztu, ograniczenia  wolności albo grzywny.


§ 2. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 orzeka się nawiązkę w wysokości podwójnej wartości wyrąbanego, ukradzionego lub przywłaszczonego drzewa, a ponadto, jeżeli ukradzione lub przywłaszczone drzewo nie zostało odebrane, orzeka się obowiązek zapłaty jego równowartości.

 

Art. 148 § 1. Kto:

1.  dokonuje w nie należącym do niego lesie wyrębu gałęzi, korzeni lub krzewów, niszczy je lub uszkadza albo karczuje pniaki,

2. zabiera z nie należącego do niego lasu wyrąbane gałęzie, korzenie lub krzewy albo
wykarczowane pniaki,
      

                                                                                           podlega karze grzywny.

 

Art. 162 § 1. Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las,

podlega karze grzywny albo karze nagany.

 

Art. 161 – Kto nie będąc do tego uprawniony albo bez zgody właściciela lub posiadacza lasu, wjeżdża pojazdem silnikowym, zaprzęgowym lub motorowerem do nie należącego do niego lasu w miejscu, w którym jest to niedozwolone, albo pozostawia taki pojazd w lesie w miejscu do tego nie przeznaczonym.

podlega karze grzywny.

 

Art. 166 – Kto w lesie puszcza psa, poza czynnościami związanymi z polowaniem

podlega karze grzywny albo karze nagany.

IV. Szkic udostępnionych dróg leśnych.

POUCZENIE

 

Ustawa z dnia 28 września 1991r o lasach

zasady udostępniania lasów. (wypis) DZ.U.05.45.435

 

Art.26.1 Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, są udostępnione dla
ludności.

2. Stałym zakazem wstępu objęte są lasy stanowiące:

       1) uprawy leśne do 4 m wysokości.

       2) powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne.

       3) ostoje zwierząt.

       4) źródliska rzek i potoków.

       5) obszary zagrożone erozją.

3. Nadleśniczy wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa,
 w razie gdy:

      1) wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa leśnego.

      2) występuje duże zagrożenie pożarowe.

      3) wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna.

 

Art. 27.1 Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są udostępnione, z uwzględnieniem zakazów
 zawartych w art. 26 i art. 30 do zbioru płodów runa leśnego.

Art.29.1 Ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie
drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane
drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach.

Nie dotyczy to inwalidów poruszających się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb.

1a. Jazda konna w lesie dopuszczalna jest tylko drogami leśnymi wyznaczonymi przez nadleśniczego.

2. Postój pojazdów, o których mowa w ust.1, na drogach leśnych jest dozwolony wyłącznie w miejscach oznakowanych.

3. Przepisy ust. 1 oraz art. 26 ust. 2 i 3, nie dotyczą wykonujących czynności służbowe lub gospodarcze:   

4. Imprezy sportowe oraz inne imprezy o charakterze masowym organizowane w lesie wymagają zgody właściciela lasu.

 

Art. 30.1 W lasach zabrania się:

1) zanieczyszczania gleby i wód.

2) zaśmiecania.

3) rozkopywania gruntu.

4) niszczenia grzybów oraz grzybni.

5) niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin.

6) niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz znaków i tablic.

7) zbierania płodów runa leśnego w oznakowanych miejscach zabronionych.

8) rozgarniania i zbierania ściółki.

9) wypasu zwierząt gospodarskich.

10) biwakowania poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lub nadleśniczego.

11) wybierania jaj i piskląt, niszczenia lęgowisk i gniazd ptasich, a także niszczenia legowisk, nor i mrowisk.

12) płoszenia, ścigania, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt.

13) puszczania psów luzem.

14) hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu.

 

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r Kodeks Wykroczeń.

 

Art. 82 §  3.  Kto na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od nich, roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu albo pali tytoń, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi,

                     podlega karze grzywny albo karze nagany.

 

§ 4.  Kto wypala trawy, słomę lub pozostałości roślinne na polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania,

                     podlega karze grzywny albo karze nagany

.

§ 5.  Kto w inny sposób nieostrożnie obchodzi się z ogniem.                   

 podlega karze grzywny albo karze nagany.

 

§ 6.  Kto zostawia małoletniego do lat 7 w okolicznościach, w których istnieje prawdopodobieństwo wzniecenia przez niego pożaru,

                     podlega karze grzywny albo karze nagany

.

Art. 120.  § 1. Kto w celu przywłaszczenia dopuszcza się wyrębu drzewa  w  lesie   albo  kradnie lub  przywłaszcza  sobie  z  lasu drzewo  wyrąbane  lub  powalone,  jeżeli  wartość  drzewa nie przekracza 1/4 minimalnego wynagrodzenia,

                                                                                         podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.


§ 2. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 orzeka się nawiązkę w wysokości podwójnej wartości wyrąbanego, ukradzionego lub przywłaszczonego drzewa, a ponadto, jeżeli ukradzione lub przywłaszczone drzewo nie zostało odebrane, orzeka się obowiązek zapłaty jego równowartości.

 

Art. 148 § 1. Kto:

1.  dokonuje w nie należącym do niego lesie wyrębu gałęzi, korzeni lub krzewów, niszczy je lub uszkadza albo karczuje pniaki,

2. zabiera z nie należącego do niego lasu wyrąbane gałęzie, korzenie lub krzewy albo wykarczowane pniaki,                                                                                                                                        podlega karze grzywny.

 

Art. 153 § 1. Kto w nie należącym do niego lesie:

1. wydobywa żywicę lub sok brzozowy, obrywa szyszki, zdziera korę, nacina drzewo lub w inny sposób je uszkadza,

2. zbiera mech lub ściółkę, gałęzie, korę, wióry, trawę, wrzos, szyszki lub zioła albo zdziera darń,

3. zbiera grzyby lub owoce leśne w miejscach, w których jest to zabronione, albo sposobem niedozwolonym,

podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

 

Art. 154 § 1. Kto na nie należącym do niego gruncie leśnym lub rolnym:

1. wydobywa piasek, margiel, żwir, glinę lub torf,

2. niszczy lub uszkadza urządzenia służące do utrzymania zwierząt lub ptaków,

4.  kopie dół lub rów,

podlega karze grzywny do 1 000 złotych albo karze nagany.

 

Art. 162 § 1. Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las,

podlega karze grzywny albo karze nagany.

 

§ 2. Jeżeli czyn sprawcy polega na zakopywaniu, zatapianiu, odprowadzaniu do gruntu w lasach lub w inny sposób składowaniu w lesie odpadów, sprawca

podlega karze aresztu albo grzywny.

 

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec nawiązkę, a w razie popełnienia wykroczenia określonego w § 2 orzeka się nawiązkę - do wysokości równej kosztom rekultywacji gleby, oczyszczenia wody, wydobycia, wykopania, usunięcia z lasu, a także zniszczenia lub neutralizacji odpadów.

 

Art. 161 – Kto nie będąc do tego uprawniony albo bez zgody właściciela lub posiadacza lasu, wjeżdża pojazdem silnikowym, zaprzęgowym lub motorowerem do nie należącego do niego lasu w miejscu, w którym jest to niedozwolone, albo pozostawia taki pojazd w lesie w miejscu do tego nie przeznaczonym.

podlega karze grzywny.

 

Art. 166 – Kto w lesie puszcza psa, poza czynnościami związanymi z polowaniem

podlega karze grzywny albo karze nagany.

 

Grzywna w postępowaniu mandatowym wynosi od 100 do 500  złotych, lub 5000,- w Sądzie.